آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2300)
 2. ** NAZI ** (1259)
 3. lucifer (1218)
 4. l0l:D (788)
 5. Omid (673)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1528)
 2. Omid (1295)
 3. ShayaN_ShangFei (1012)
 4. lucifer (882)
 5. BariSH_N (826)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3021)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. shoshor (713)
 4. 200t (693)
 5. l0l:D (686)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1476)
 2. Omid (1036)
 3. ShayaN_ShangFei (1004)
 4. lucifer (889)
 5. partizan (813)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (315)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (331)
 3. Omid (179)
 4. BariSH_N (98)
 5. Shaniz (83)