آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2316)
 2. lucifer (1275)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. l0l:D (788)
 5. Omid (743)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1548)
 2. Omid (1356)
 3. ShayaN_ShangFei (1013)
 4. lucifer (948)
 5. BariSH_N (826)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3037)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (718)
 4. shoshor (713)
 5. 200t (697)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1487)
 2. Omid (1073)
 3. ShayaN_ShangFei (1005)
 4. lucifer (939)
 5. partizan (847)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (321)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (331)
 3. Omid (182)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)