آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2485)
 2. lucifer (1571)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. Omid (1073)
 5. sw team (819)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. Omid (1737)
 2. M3nTaL (1661)
 3. lucifer (1133)
 4. partizan (1076)
 5. ShayaN_ShangFei (1015)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3194)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (865)
 4. shoshor (787)
 5. ali 2113 (705)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1552)
 2. Omid (1318)
 3. lucifer (1056)
 4. partizan (1043)
 5. ShayaN_ShangFei (1007)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (327)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (359)
 2. moderator (334)
 3. Omid (213)
 4. BariSH_N (99)
 5. partizan (85)