آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2304)
 2. lucifer (1261)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. l0l:D (788)
 5. Omid (712)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1531)
 2. Omid (1340)
 3. ShayaN_ShangFei (1012)
 4. lucifer (918)
 5. BariSH_N (826)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3025)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. shoshor (713)
 4. lucifer (706)
 5. 200t (695)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1480)
 2. Omid (1058)
 3. ShayaN_ShangFei (1004)
 4. lucifer (917)
 5. partizan (816)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (316)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (331)
 3. Omid (181)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)