آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2301)
 2. ** NAZI ** (1259)
 3. lucifer (1223)
 4. l0l:D (788)
 5. Omid (677)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1531)
 2. Omid (1299)
 3. ShayaN_ShangFei (1012)
 4. lucifer (888)
 5. BariSH_N (826)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3022)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. shoshor (713)
 4. 200t (693)
 5. l0l:D (686)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1479)
 2. Omid (1037)
 3. ShayaN_ShangFei (1004)
 4. lucifer (893)
 5. partizan (813)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (315)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (331)
 3. Omid (179)
 4. BariSH_N (98)
 5. Shaniz (83)