با توجه به رویه جدید استفاده برخی از کاربران از اسکریپت جهت حملات هم زمان (Same Second) قانون محدودیت حملات در دقیقه به شرح زیر در سرور ها تدوین خواهد گردید:
هر اکانت به هدف خاص فقط 30 حمله در هر دقیقه می تواند ارسال کند.
هر اکانت در هر دقیقه فقط می تواند 50 حمله به هدف های مختلف ارسال کند.
این محدودیت فقط برای حملات است و شامل غارت نمی شود.