خب بالاخره بعد از کش و قوسهای فراوان بچه های شمال شرق واندر رو 100 کردن جای تبریک داره با اینکه از طرف سه ساید مورد هجوم بودن