در سرورهای کنونی علاوه بر کاهش مدت زمان جشن در تالار امتیاز فرهنگی آن نیز با توجه به اسپید افزایش می یافت که زین پس در سرورهای جدید زمان به مانند قبل کاهش یافته اما امتیاز فرهنگی جشن طبق استاندارد 500 برای جشن کوچک و 2000 برای جشن بزرگ خواهد بود.