در سرورهای دژکوب امتیاز فرهنگی مورد نیاز برای ساخت دهکده های بعدی مساوی با مقدار آن در سرور نرمال 1x می باشد. اما بازه زمانی اعطای امتیاز فرهنگی کوتاه تر می گردد.
در سرور نرمال امتیاز فرهنگی هر 24 ساعت محاسبه می گردد (یک هفتم هفته اعطای مدال که در این سرور 7 روز میشه) اما با افزایش سرعت و کاهش مدت زمان هفتگی اعطای مدال بازه زمانی محاسبه امتیاز فرهنگی نیز کاهش پیدا میکنه.
به طور مثال در یک سرور 120 روزه مدت زمان اعطای مدال حدود 8 ساعت خواهد شد. یعنی شما در مدت زمان 24 ساعت سه برابر سرور نرمال امتیاز فرهنگی کسب میکنید بنابراین در یک سوم زمان مورد نیاز به حد نصاب ساخت دهکده بعدی خود می رسید.
در سرور های دات کام محاسبه امتیاز فرهنگی به این نحو نبوده و محاسبه هر 24 ساعت چه در نرمال و چه در اسپید انجام می پذیرد ولی در عوض میزان امتیاز فرهنگی مورد نیاز برای ساخت دهکده های بعدی کاهش یافته است.
چون سرورهای اسپید در دات کام محدود بوده ممکن است این روش پاسخگو باشد اما با توجه به برگزاری سرورهایی با سرعت های گوناگون در دژکوب امکان تعریف جدول امتیاز فرهنگی برای هر اسپید نیست! بنابراین روش معقول تر کاهش بازه زمانی تولید امتیاز فرهنگی اتخاذ گردیده است.
در این روش همانگونه که گفته شد مدت زمان یک هفته سرور (اعطای مدال) تقسیم بر 7 شده و میزان تولید امتیاز فرهنگی یک دهکده (در 24 ساعت سرور نرمال) در این بازه زمانی تولید می گردد. بنابراین با کاهش مدت زمان اجرای سرور میزان رشد امتیاز فرهنگی در ساعت افزایش یافته و سیستم را از طراحی جدول امتیاز فرهنگی مجزا برای هر سرور بی نیاز می گرداند.
تفاوت این دو روش اینطوره که در دات کام در سرور اسپید، سرعت تولید یکسانه اما فاصله کوتاه تر شده، اما در دژکوب فاصله یکسانه و سرعت بیشتر شده. و در نتیجه در دو حالت زمان پارامتر ثابت خواهد بود.

البته ممکن است در برخی سرور ها روش محاسبه زمانی متفاوت در نظر گرفته شود. به طور مثال تعداد دهکده مورد نیاز برای بازی در سرور 1000 بسیار کمتر از سرور نرمال می باشد. بنابراین تولید امتیاز فرهنگی متناسب با این نیاز کمتر، کاهش می یابد.