سلام
ايا ميشه دهكده ناتار هارو به جايه نابود كردن تسخير كنيم و مال خودمون بشه؟