سعی شده زاد و ولد حیوانات از نظر زمانی اندکی به سرورهای جهانی نزدیک شود. لطفا در حملات خود به آبادی ها جانب احتیاط را رعایت فرمائید