امکان تغییر گرافیک برای جانشین فراهم شد. وارد تنظیمات اکانت شده و گرافیک مد نظر خود را انتخاب کنید.