در صورت خسارت بازیکن یا گروهی از بازیکنان به موجب عدم وضع قانون یا مغایرت قانونی در بازی با قانون بازی نسخه (دات کام)، اصل و مبنا، قانون اشتباه سرور است، تا زمانی که با گزارش پلیر قانون اشتباه اصلاح یا قانون صحیح وضع گردد، و از آن پس قانون صحیح برای همه پلیرها اجرا خواهد گردید.
و بنا به اصل «عدم عطف به ما سبق قانون» هیچ خسارتی بابت قانون قدیم که برای همه پلیرها به صورت یکسان اجرا شده به پلیر متضرر داده نخواهد شد.

اما بنا به تشخیص مدیریت سرور جهت گزارش باگ از بازیکن مورد نظر با سکه طلای بازی قدردانی خواهد گردید.
نقص فنی در سرورها نیز شامل این قانون شده و در صورت صلاحدید مدیریت فقط با سکه طلای بازی خسارت وارده از مشکلات فنی جبران خواهد شد.

این قانون در قوانین ثبت نام سرورها درج خواهد گردید و التزام به آن شرط ثبت نام و بازی در سرور ها می باشد.

به طور مثال در صورتی که زمان ساخت سربازخانه در سطحی خاص در دات کام یک ساعت باشد ولی به اشتباه در سرورها در دو ساعت ساخته شود، مقدار سربازی که در یک ساعت ساخته می شود به پلیر به عنوان خسارت داده نخواهد شد زیرا قانون اگرچه اشتباه برای تمام پلیرها یکسان بوده اگر چه پلیر یا گروهی از بازیکنان بیشتر از باقی خسارت ببینند.

وضع این قانون به معنی نفی کوشش تیم فنی سرورها در رفع مشکلات و تطابق قوانین نیست و سعی خواهد شد با بیشترین تلاش کمترین خسارت به بازیکنان وارد گردد.