در این جا هرچی به دژکوب ربط داره از جمله شعار..جمله زیبا...عکس از بیگ همری {سرور اسپید1}..و.....
گذاشته شه
لطفا رعایت قوانین یادتون نره