میگم این سوپر پلنره... همون دختر خانم بی ادبه ک هر سرور ما میریم در میره میگن اینجا شاخ شده...
سوپر پلنر بی وی پی ان...
همینجا تو همین سروری ک خالی دیدی شاخ شدی... دعوت میشه یا بیا توبه نامه امضا کن بگو غلط کردم... یا بذار کنار رو جمع کن برو از دژکوب همون منچ و مارپله بازی کن...
راه سومی هم هست... سرور جدید با تیمت بیا... ولی یبار ... داشته باش بمون تا اخر سرور... البته این سومی رو شوخی کردم چون نداری ک بخای ازش مایه بذاری...