به زنبور عسل می گن چرا این همه گل می خوری؟میگه دروازه بانیم ضعیفه.

- - - Updated - - -

به یارو میگن نگو باشه.میگه:باشه.