برای جلوگیری از تخلفات، قانون منع تغییر ایمیل در سطوح بالای عمارت دانش در سرورها فعال گردید.

بر این اساس در سرور های با سرعت 50 و بالاتر در سطوح 80 و بالاتر عمارت دانش، و در سرور های با سرعت کمتر از 50 در سطوح 90 و بالاتر عمارت دانش، تغییر ایمیل برای کلیه پلیرهای سرور مقدور نیست.

این قانون برای سرور بی پایان اعمال نمی گردد.