قانون زیر در بروزرسانی بعدی سرور بی پایان به این سرور اضافه خواهد شد.

میزان گندم خور کشته شده از مهاجم در حمله به دهکده عمارت دانش در امتیاز پیروزی مهاجم اضافه خواهد شد. این امتیاز به عنوان امتیاز عمارت دانش به مهاجم اضافه می گردد. بنابراین در یک حمله به عمارت دانش علاوه بر میزان گندمخوری که از مدافع کشته شده، میزان کشته شده از خود مهاجم نیز در امتیازات وی موثر خواهد بود.قانون زیر بزودی در سرور اعمال می گردد:

در صورتی که عمارت دانشی ۱۰۰ شود گندم منفی در آن عمارت باعث تلف شدن نیروهای پشتیبان آن خواهد شد.