با توجه به درخواست مکرر کاربران بخش لیگ به قسمت پروفایل کاربران در سرور بی پایان اضافه گردید. این بخش شامل اطلاعات زیر می باشد.

  • لیگ کنونی کاربر
  • پوینت نیروهای کاربر در زمان آخرین لیگ بندی
  • پوینت نیروهای کنونی کاربر
  • پایین ترین پوینت نیروی لیگ فرماندهان در آخرین لیگ بندی
  • پایین ترین پوینت نیروی لیگ وزیران در آخرین لیگ بندی
  • پایین ترین پوینت نیروی لیگ پادشاهان در آخرین لیگ بندی
  • تعداد نفرات با پوینت نیروی بالاتر از کاربر در آخرین لیگ بندی تا لیگ بالاتر
  • تعداد نفرات با پوینت نیروی پایین تر از کاربر در آخرین لیگ بندی تا لیگ پایین تر
  • امتیاز پیروزی هفته
  • امتیاز پیروزی کل
  • سطح کنونی کاربر
  • امتیاز پیروزی سطح بعدی
  • امتیاز پیروزی مورد نیاز تا سطح بعد