با توجه به درخواست مکرر کاربران بخش لیگ به قسمت پروفایل کاربران در سرور بی پایان اضافه گردید. این بخش شامل اطلاعات زیر می باشد.

 • لیگ کنونی کاربر
 • پوینت نیروهای کاربر در زمان آخرین لیگ بندی
 • پوینت نیروهای کنونی کاربر
 • پایین ترین پوینت نیروی لیگ فرماندهان در آخرین لیگ بندی
 • پایین ترین پوینت نیروی لیگ وزیران در آخرین لیگ بندی
 • پایین ترین پوینت نیروی لیگ پادشاهان در آخرین لیگ بندی
 • تعداد نفرات با پوینت نیروی بالاتر از کاربر در آخرین لیگ بندی تا لیگ بالاتر
 • تعداد نفرات با پوینت نیروی پایین تر از کاربر در آخرین لیگ بندی تا لیگ پایین تر
 • امتیاز پیروزی هفته
 • امتیاز پیروزی کل
 • سطح کنونی کاربر
 • امتیاز پیروزی سطح بعدی
 • امتیاز پیروزی مورد نیاز تا سطح بعد