ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز طبق روال سالانه در ایام عید و روز ۱۳ ام فروردین در برخی از سرورها روز های صلح برقرار خواهد شد.روزهای صلح سرور K1.X و سرور بی پایان :

۲۹ اسفند ۹۴ ساعت حدود ۱۸ الی ۷ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۱۰ صبح. و همچنین روز ۱۲ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۲۳ تا روز ۱۴ فروردین ساعت حدود ۱۰ صبح.روزهای صلح سرور I3.X :

۲۹ اسفند ۹۴ ساعت حدود ۱۸ الی ۵ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۱۰ صبح. و همچنین روز ۱۲ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۲۳ تا روز ۱۴ فروردین ساعت حدود ۱۰ صبح.روزهای صلح سرور فینال (Final25.Tـ) :

۲۹ اسفند ۹۴ ساعت حدود ۱۸ الی ۳ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۱۰ صبح. و همچنین روز ۱۲ فروردین ۹۵ ساعت حدود ۲۳ تا روز ۱۴ فروردین ساعت حدود ۱۰ صبح.

نکته : ساعت های روز صلح به صورت تقریبی بوده و امکان شروع روز صلح از دقیقه ۰ ساعت اعلام شده تا دقیقه ۵۹ آن ساعت ممکن می باشد.

شایان ذکر است که در روزهای صلح در سرور های تحت صلح کلیه کاربران تحت حمایت بوده و نیروهایشان بر اثر نبود گندم تلف نخواهند شد.