با توجه به درخواست کاربران برای برگزاری سرور اسپید عادی بدون فروش منابع و نیرو، روند برگزاری سرور های اسپید به شرح زیر تبیین گردید:

برگزاری سرور اسپید 500 و 200 بدون فروش منابع و بدون تسریع نیرو به صورت هفتگی و جایگزین. هر هفته شنبه یک سرور اسپید برگزار خواهد گردید که در یک هفته اسپید 200 و در هفته بعد اسپید سرور 500 خواهد بود. این روند تا زمان استقبال از سرورهای اسپید ادامه خواهد داشت. این سرورها به صورت استاندارد و بدون فروش منابع و نیرو خواهد بود.
جایزه نفر اول سرور 500 و 200 مقدار 500 سکه خواهد بود.
جایزه اعضای اتحاد برنده و افتخارات سرور 500 هر کاربر 200 سکه خواهد بود.
جایزه اعضای اتحاد برنده و افتخارات سرور 200 هر کاربر 300 سکه خواهد بود.


برگزاری سرور 1000 SuperVIP به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه دارای فروش منابع محدود و تسریع تربیت نیرو.

بدین صورت هرکاربر با توجه به سلیقه و سبک بازی خود می تواند یکی از سرورهای اسپید دژکوب را جهت بازی انتخاب کند.