با توجه به درخواست منطقی کاربران تاثیر امتیازات افتخارات و مدال های سرور فینال در رنک بندی اعضا دو برابر شد.
افتخار آفرینان سرور فینال می توانند هم اکنون رنک جدید خود را مشاهده کنند.