با توجه به شرایط سرور بی پایان و بررسی های انجام شده لیگ بندی سرور به درصد های زیر تغییر پیدا خواهد کرد:
لیگ پادشاهان 10 درصد تعداد کاربران دارای شرایط.
لیگ وزیران 20 درصد تعداد کاربران دارای شرایط.
لیگ فرماندهان 30 درصد تعداد کاربران دارای شرایط.
لیگ شوالیه ها 40 درصد تعداد کاربران دارای شرایط.
کاربران دارای شرایط طبق فرمول قبل : مینیمم تعداد اعضایی که دارای نیرو هستند / کاربران فعال سرور در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین برای حل مشکل حملات بین سایدی و دوردست و تلفات بین راهی نیروها امتیاز میدان تمرین برای هر سطح دو برابر در نظر گرفته خواهد شد. یعنی میدان تمرین به جای 300 درصد افزایش در سطح 20 به میزان 500 درصد سرعت حرکت لشکریان را در این سطح افزایش خواهد داد.