دقیقا 20 روزه امید به من گفته به زودی یه سرور 50 ران میشه

حالا بزودی امید جان فکرکنم سال دیگه همین موقعس

سرورو ران کن دیگه:(:(:(:(