زین پس بر طبق روال دات کام در سرورهایی که کتیبه آنها از تاریخ 1 آبان ماه به بعد آزاد شوند خزانه مورد نیاز جهت کتیبه احمق نرمال که تاثیر آن روی کل اکانت باشد همان خزانه 10 خواهد بود. و فقط برای کتیبه...