یکم جذابیت بازی کم شد :دی
:p
ولی استاندارد باشه بهتره