نوب به صورت کلی یعنی تازه کار.
یکی رو تو دژکوب میگن نوبه یعنی تازه کار بازی بلد نیست.
لول=lol=فکر کنم مخفف این کلمه باشهlaugh out loud به صورت کلی کاربردش زیاد ولی موقع تعجب کردن بیشتر کاربرد داره.