مخفف همین کلمست ولی خوب ار معناشم معلومه به تعجب ربطی نداره موقعی که یکی از جریان فانی خندش میگیره و خوشحالی برون پوستی میکنه میزاره
البت یه lol ام بین گیمرا هست که مخفف بازی League of Legends