قوانین مجازات تخلفاتفحاشی و توهین برای کاربر در بار اول بین 1 تا 20 درصد کاهش جمعیت بسته به نوع توهین، مجازات خواهد داشت. فحاشی و توهین در دفعات بعدی ممکن است منجر به مسدودیت کامل اکانت...