قوانینی که شما میگید حکایت همون گلوله برف رضا شاه هستش تا برسه به سرورها دچار تغییراتی میشه مجددا