هه دوستان پوشر اعتراض دارن!!!!!!!!!!!!!!

خب راست میگن اقا امید چرا سخت میگیرید بهشون !!!!!!!!!!! گناه دارن بنده خدا!!!! یه بار دیدین همرشون از شارژ...