سعید جان بحث ای پی حوردن اکانت گانز با مولتیاش نبود

کلا ای پیش بن شده بود علی و سایت دژکوب نمیتونست باز کنه وقتی هم قضیه حل شد امدیم دیدم بقیه اکانت ها ای پی خورده و نتونستیم دف بریزیم

اینم تو...