با توجه به درخواست مکرر کاربران بخش لیگ به قسمت پروفایل کاربران در سرور بی پایان اضافه گردید. این بخش شامل اطلاعات زیر می باشد.


لیگ کنونی کاربر
پوینت نیروهای کاربر در زمان آخرین لیگ بندی
...