بهش گفت که دوست عزیز اینجا که جای تبلیغات نیست. فرهنگ استفاده از انجمن های خوب و فعال رو داشته باشیم و یاد بگیریم که با تبلیغات بیخودی در فضاهای نامرتبط حقوق دیگران رو پایمال نکنیم. بعد تبلیغ کننده...