امتیاز جدیدی برای لیدر ها و کاربران محبوب دژکوب.
قابلیت جدید افزایش محبوبیت و یا انتخاب بازیکن به عنوان لیدر به باشگاه کاربران اضافه گردیده است.
20 جایگاه اول در لیدری و در محبوبیت از امتیازات خاصی...