سلام نویدم گلم چه گلی چیدین که فشار حساب میشه از خاطرات گذشته برات بگم که برای دیوار کردن اکانت ما متای سه به یک کردین و جشن گرفتین؟ راستی قبول داری که دو نفر ج.ش را میچرخونن پس مولتی بازی را انکار...