قهرمان من در یک ماجراجویی ۷۲ ردیاب به دهکده آورده است*. چگونه میتوانم از شر آنها خلاص شوم. من در ابتدای راهم و گندم کمی تولید میکنم.