سلام به همه دوستان عزیز شمالی* جنوبی که موندن تو سرور

من که نفهمیدم شمالیا چرا هویج از آب درومدنو حذف کردن این راهش نیست امیدوارم این حرکت زشت تو سرورای بعدی اصلاح شه

البته بازی* هم زیاد بالانس...