ممنون.
جاسوسی هم نشون داده بشه بد نیست

رنگش فرق بکنه و مثل حملات عادی نباشه