سرور 500 این هفته با قانون حمایت از کاربران بدون نیرو و تک دهکده.

زین پس قانون قدیمی حمایت کاربران بدون نیرو و تک دهکده که تحت حمله کاتا قرار بگیرند به صورت رایگان برای تمام کاربران سرور های اسپید...