نیاز به خرید نامه نیست. سیستم بعد از یه مدت که متوجه بشه شما قصد بازی داری محدودیت رو برمیداره.