سهراب جان هر چقدر هم یکی به شما ضرر زده باشه هیچ وقت سعی نکن انتقام بگیری , کینه و نفرت دلتو خراب میکنه.
راستی حداقلش ادب رو رعایت کن داداشم.