به مانند سرورهای دات کام زین پس در کلیه سرورها که کتیبه/نقشه های آن پس از تاریخ درج این پست آزاد شوند فقط دهکده های دارای کتیبه/نقشه آنها به مدت یک هفتم هفته اعطای مدال ها (24 ساعت در سرور نرمال) در...