اقا هیچ تاش اینجوری نکنید. ممکنه مثل مایی پلن داشته باشه کسی گرفت همون ساعت بزنیمش. کل پلن ها هم میریزه.

اصلا بازی بهم میریزه