قانون زیر در بروزرسانی بعدی سرور بی پایان به این سرور اضافه خواهد شد.

میزان گندم خور کشته شده از مهاجم در حمله به دهکده عمارت دانش در امتیاز پیروزی مهاجم اضافه خواهد شد. این امتیاز به عنوان...