منظور شما از تغییر ورژن، تغییر چه چیزی هست ؟ لطفا بیشتر توضیح دهید