اول ببینید کسی می تونه عمارت و 100 کنه با این قوانینی که شما گذاشتید بعد فکر گندمش باشید بعد 100 شدن