امتیاز حمله به واندر هستش
پونت هجومی که از حمله به واندر میگی اونجا نمایش داده میشه