ایول خیلی خوب بود بازم از اینجور مطلبا بذارین واسه نژادهای دیگه رو هم بذارین